mssect38mssect mssect29mssect


Supervisory Board

(Elected on 13.05.2016)


1.Alexander Afanasyev
2.Yuri Denisov
3.Andrey Golikov
4.Igor Golutvin
5.Alexey Khavin
6.Sergey Lykov
7.Sergey Monin
8.Anatoly Predtechensky
9.Sergey Smirnov

Risk Committee

 (Approved by NCC Bank Supervisory Board on 26.05.2016)

 

Marat Andreev

- Bank of Russia

Andrey Golikov

- Moscow Exchange

Igor Golutvin

- VTB Capital

Sergey Monin

- Raiffeisen Bank

Anatoly Predtechensky

- Otkritie Financial Corporation

Sergey Smirnov

- National Research University Higher School of Economics

(independent director)