mssect38mssect mssect29mssect


Supervisory Board

(Elected on 24.11.2017)

 

1.Alexander Afanasyev
2.
Yuri Denisov - Chairman of the Supervisory Board
3.
Andrey Golikov
4.
Igor Golutvin
5.
Alexey Khavin
6.
Sergey Lykov - Deputy Chairman of the Supervisory Board
7.
Sergey Monin
8.
Kulik Vladimir
9.
Sergey Smirnov

 Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board

1. Alexander Afanasyev
2. Andrey Golikov
3. Yuri Denisov (Chairman of the Committee)
4. Sergey Lykov


Risk Committee of the Supervisory Board

1. Marat Andreev 
2. Andrey Golikov (Chairman of the Committee)
3. Igor Golutvin
4.
Kulik Vladimir
5. Sergey Smirnov